Zaznacz stronę

Popularna definicja marketingu, ukuta przez autorów książki o takim właśnie tytule głosi: „zaspokajać potrzeby, osiągać zysk” i charakteryzuje wszelkie działania podejmowane w tym zakresie, jako nastawione na cel. Co ważne, ów cel osiąga każda ze stron procesu, a więc zarówno oferujący towar, których celem jest pozyskanie korzyści finansowej ze sprzedaży, jak i nabywający go ludzie, którzy widzą wartość w przedstawionej im ofercie. By jednak doszło do wymiany między stronami koniecznym jest odpowiednie zaplanowanie strategii marketingowych.

Po co wykorzystywany jest marketing?

Bezpośrednim celem prowadzenia działań marketingowych jest handel, a więc wymiana towarów i  usług poprzez pozyskiwanie produktów lub ich wytwarzanie w stosunkowo niskiej cenie, a  następnie dostarczanie ich, w tej samej lub zmienionej formie, innym klientom. By wymiana mogła przebiegać w sposób niezakłócony koniecznym jest odpowiednie zaplanowanie drogi, która zbliży przedsiębiorstwo do osiągnięcia celu, a więc dobór strategii marketingowej. W jej obrębie należy zwrócić uwagę na realia rynku i oczekiwania potencjalnych odbiorców oraz na własne możliwości. Dobrze przygotowana strategia marketingowa powinna więc określać:

 • cele firmy i profil prowadzonej przez nią działalności;
 • zadania rynkowe;
 • obraz sytuacji rynkowej, poprzedzony analizą możliwości firmy i oczekiwań klientów;
 • budżet przeznaczony na marketing.

Jak zbudować strategię marketingową?

Dobór odpowiedniej strategii  marketingowej jest uzależnione od sytuacji panującej na rynku i  miejsca, jakie na nim zajmuje konkretna jednostka. Inne działania bowiem obierze tzw. lider, a więc przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji, a inne pretendent do roli lidera. Każdy rynek, a więc także każde przedsiębiorstwo na nim działające, musi przejść przez 4 fazy: od tworzenia, poprzez ekspansję i  osiągnięcie dojrzałej, ugruntowanej pozycji, aż do depresji, po której może nastąpić rozkwit lub głębszy kryzys.

Rodzaje strategii marketingowych

5 strategii liderów

Strategie marketingowe wykorzystywane przez liderów mają za zadanie zabezpieczenie bądź umocnienie zdobytej przez nich pozycji. Są to więc:

 • strategia obrony,
 • strategia konfrontacji;
 • strategia defensywna;
 • strategia wycofania;
 • strategia poszerzania lub penetrowania rynku.

Strategia obrony to wszelkie działania kierowane w stronę obecnych klientów, celem zwiększenia ilości dokonywanych przez nich zakupów. Taki efekt uzyskuje się na drodze odpowiadania na zmieniające się potrzeby nabywców i dostosowywania się do kryteriów, jakimi ci kierują się podczas wydatkowania. Firma przyjmująca tę strategię, dzięki poczuciu satysfakcji, jakie daje nabywcy sprawia, że ten czuje się zobowiązanym do pozostania wobec niej lojalnym.

Strategię konfrontacji wykorzystują wszyscy ci, którzy nie boją się bronić swojej pozycji rynkowej w otwartym spotkaniu z konkurencją.

Strategia defensywna wykorzystuje możliwości modyfikowania produktów tak, by za ich pomocą trafić do nowych klientów o potrzebach innych, niż mieli dotychczasowi kupujący.

Strategia wycofania to działanie przeznaczone dla firm, które uważnie monitorują potrzeby rynku. Click To TweetOpiera się ona o wycofanie z tych jego segmentów, które wolno generują korzyści na rzecz tych, które zapewnią szybszy wzrost.

Strategia penetrowania rynku wiąże się z poszerzaniem liczby nabywców dóbr poprzez ekspansję na nowe rynki lub za sprawą pozyskiwania nowych klientów na rynku pierwotnym.

5 strategii funkcjonalnych

Strategie funkcjonalne to inne, obok wymienionych wcześniej metod planowania działań przedsiębiorstwa tak, by mogło ono zachować istnienie, generować zyski i utrzymać lub wzmocnić pozycję rynkową. Wśród nich wymienić należy:

 • strategie marketingową,
 • strategię finansową,
 • strategię związaną z zasobami ludzkimi,
 • strategię rozwojową,
 • strategię produkcyjną.

Strategia marketingowa wiąże się bezpośrednio z towarem, a więc określeniem cen, dystrybucją, kanałem produkcji oraz wizerunkiem firmy, budowanym poprzez różne formy reklamy. Współcześnie jej udziałem coraz częściej staje się omijanie ograniczeń prawnych powstających w wyniku zmieniających się przepisów.

Strategia finansowa skupia się na pozyskiwaniu i zarządzaniu aktywami przez przedsiębiorstwo oraz ich wydatkowaniu. W jej obrębie wyróżnić należy inwestowanie, zaciąganie kredytów i rozdzielanie dochodów.

Strategia zasobów ludzkich określa wszystko to, co wiąże się z zatrudnianiem pracowników, a więc: wynagrodzenie, dobór kadry (i jej doskonalenie) oraz ocena pracy wszystkich zatrudnionych.

Strategia rozwojowa opiera się o dokładną obserwację potrzeb zmieniającego się rynku i elastyczne dostosowywanie się do niego poprzez m.in. modyfikacje produktów.

Strategia produkcyjna opracowywana jest po to, by zwiększać szybkość i poprawiać jakość produktów oferowanych klientom. Jako taka powinna określać więc wszelkie działania związane z automatyzacją wytwarzania itp.

Prowadzenie firmy w praktyce to niezwykle wymagająca praca. By przynosiła sukcesy i satysfakcję koniecznym jest by była starannie zaplanowana. Wówczas warto wiedzieć o wachlarzu dostępnych strategii marketingowych, by wybrać dostosowaną do własnych potrzeb.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj poprzedni wpis:
Marketing vs Marketing sieciowy – prawda i mity

„Gdy nie można Cię znaleźć w sieci to znaczy, że nie istniejesz” – ta popularna fraza, którą niegdyś posługiwali się...

Zamknij